Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Historie SDH Maleč 1901 - 2011

období let 1901 – 1909

Informace o založení Sboru dobrovolných hasičů Maleč obsahovala obecní kronika, a proto byly tyto záznamy později přepsány do kroniky sboru. Z nich se dozvíme, že sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1901, měl 15 členů, předsedou byl Václav Červinka, ředitel velkostatku, zeť Františka Ladislava Riegera. Velitelem se stal pan František Víšek, statkář z Jeníkovce. Dalšími zakládajícími členy byl František Valter, zedník z Blatnice, Jan Veselý, kovář z Malče, Josef Hrabáně, továrník, Karel Trojan, správce, Antonín Linhart, řídící učitel, František Marek, rolník, Josef Marek, rolník, Jakub Marek, rolník, Karel Hadinec, vrchní poštmistr, František Šulc, pekař, František Nevole, sládek, Josef Švarc, hostinský, František Vilím, rolník z Dolních Lhotek. Rozpočet spolku tehdy činil 630 korun. Sbor měl k dispozici jednu velkou stříkačku, dva háky, šest košů, dva žebříky a jeden sud na vodu. Cvičení se konala v neděli odpoledne čtyřikrát, nebo pětkrát do roka.

V roce 1909 si sbor z vlastních zdrojů a přijmů zakoupil ruční čtyřkolovou stříkačku, která sloužila svému účelu až do roku 1941.

 

období let 1925 – 1934

V roce 1925 byly přijaty do SDH první členky. Byly to: Anna Holíková, domkářka z Malče, Božena Veselá, dcera kováře z Malče, Marie Dvořáková, z Malče, Emilie Kadlecová, tovární dělnice.

V roce 1929 byl vybudován obecní vodovod, v souvislosti s tím bylo instalováno pět nadzemních hydrantů, které sloužily k rychlému zásahu hasičů.

12. 3. 1933 vypukl z neznámé příčiny požár v továrně č. p. 62. Kronika hasičského sboru tuto událost zaznamenává: „ hašení se zúčastnily sbory Malče, Vísky a Nové Vsi. V budově byly prázdné byty a maštale. Pro nedostatek vody bylo hašení znemožněno a budova shořela celá…“
V předvečer upálení Mistra Jana Husa uspořádal sbor schůzi, na které promluvil veliter sboru, pan učitel Musílek. Přednáška vzbudila velký ohlas u široké veřejnosti.
Oslava 15. výročí vzniku republiky proběhla v hostinci U Suchých. Pan učitel Musílek zde hovořil na téma dějinný vývoj našeho státu a o prezidentu T.G. Masarykovi. 28. října všechny malečské spolky uspořádaly průvod s hudbou, který prošel obcí od Klimše do Hranic.

16. 4. 1934 propukl požár ve Švarcově hospodě, v č. p. 48, kde byl nájemcem pan Josef Blažek. Přízemí zůstalo nepoškozené, proto hostinec i obchod byly dále v provozu.
4. 5. 1934 uspořádal sbor přednášku u příležitosti výročí narození prezidenta republiky.
15. 7. 1934 se konal sjezd Ludmilovy župy v Běstvině. Jedenáct malečských členů zde cvičilo prostná.

 

období let 1935 – 1939

12. 1. 1935 byl pravděpodobně uspořádán první hasičský ples v Malči, v letech následujících se pravidelně opakoval v hostinci U Švarců nebo U Suchých.
Také oslavy narození prezidenta republiky se od toho roku pravidelně opakují. Byla zapálena vatra u evangelické kaple a pronesen slavnostní projev.
17. 6. 1935 došlo k požáru č. p. 44, dům patřil Antonínu Kolářovi. Oheň se přenesl i na domek č. 40 patřící Antonínu Tříškovi, obě stavení vyhořela. Především ale díky místním hasičům se podařilo zachránit domek č. p. 43, který patřil Františku Poulovi.

4. 1937 se sbor podílel na hašení požáru v obci Víska.

V září 1939 bylo zakoupeno první kulaté razítko pro hasičský sbor.

 

období let 1940 – 1945

Období druhé světové války v kronice není zmiňované, přesto hasiči nepřestali chránit majetek občanů Malče a okolí.

Noví činovníci, kteří byly zvoleni již v roce 1934, spolu se členy dospěli k rozhodnutí, že výkon doposud používané ruční čtyřkolové stříkačky je nedostatečný a rozhodli o nákupu moderní motorové stříkačky. Po zvážení několika nabídek byla vybraná firma Smejkal – Slatiňany a v září roku 1941 bylo od nich toto zařízení zakoupeno za 2 500 korun.

Současně byla i postavena malá hasičská zbrojnice, která je ještě dnes naproti bývalé kovárně u pana Veselého.
5. a 6. 4 1942 se konalo divadelní představení hry Palackého třída 27, kterou nastudovali členové sboru.
V tomto roce byly zakoupeny hadice od firmy Smejkal ze Slatiňan.

Vzhledem k tomu, že stará hasičská zbrojnice již nevyhovovala, byly sboru přiděleny přízemní prostory továrny na vydělávaní kůží, u Sedlmajerů.

 

období let 1945 – 1948

Poválečná historie začíná v roce 1948, kdy za peníze sboru bylo zakoupeno auto značky Adler k přepravě stříkačky a mužstva.

 

období let 1949 – 1960

V roce 1950 bylo založeno družstvo žen.

V roce 1952 se členka sboru paní Hermína Sedlmajerová zúčastnila 1. celostátní konference ČSH v Praze.

Dalším významným rokem v historii sboru byl rok 1955. V tomto roce poprvé zvítězilo družstvo žen v soutěži požárních družstev v Uhelné Příbrami a v krajském kole v Pardubicích obsadilo 4. místo. Bylo nacvičeno divadelní představení Naši Paličáci, se kterým byly podniknuty tři zájezdy do okolí. Poprvé se členky sboru účastnily při požáru ve Vísce

V následujících  letech pravidelně obsazují zástupci malečských hasičů přední místa v soutěžích požárních družstev.

 

období let 1961 – 1970

V roce 1962 je v kronice zmínka o práci dětských žňových hlídek.

V následujícím roce je při námětovém cvičení na nový kravín v Dolních Lhotkách zjištěno, že bude nutná výstavba požární nádrže pro kravín, dále byla provedena údržba vodních zdrojů, bylo odpracováno 350 brigádnických hodin na stavbě autobusové čekárny a na pomoc JZD. Byly realizovány kulturní akce pro veřejnost, plesy, zábavy a zájezd do Liberce.

Rok 1964 se zapsal do historie sboru čtyřmi výjezdy k požárům, ustavením žákovského družstva, získáním auta Praga RN, které bylo upraveno pro požární účely.
Opět bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin na úpravu vodních zdrojů, na výstavbě chodníku před poštou a pro JZD.

V roce 1965 byl sbor oceněn Česným uznáním za dobrý zásah při požáru Chotěbořských strojíren. Malečtí hasiči zasahovali i při požáru hranické pily. Brigádnická činnost v tomto roce byla zaměřena na údržbu požární zbrojnice, požární výstroje a vodních zdrojů, dále na pomoc v JZD a při stavbě chodníku u pošty a školy. Sbor uspořádal tradiční ples, odpolední čaje a posvícenskou zábavu. Členové sboru nastudovaly hru Chudák manžel, kterou hráli nejenom v Malči, ale také v okolních obcích. Byl uskutečněn zájezd do Prahy.

Z činnosti sboru v roce 1967 je třeba vyzdvihnout pomoc při likvidaci požáru v Uhelné Příbrami. Velmi rozsáhlá je opět brigádnická činnost.

O rok později je v kronice zaznamenán výjezd k požáru Chotěbořských strojíren, následuje brigádnická pomoc JZD a obci, kulturní činnost je směrována opět k plesu, pouťové taneční zábavě a zájezdu do Pardubic.

V roce 1969 došlo k požáru stohu slámy v Hranicích, na jeho likvidaci se spolu s malečskými hasiči podílely i sbory z Chotěboře, Vísky, Nové Vsi a Libice nad Doubravou. I v tomto roce byly organizovány protipožární hlídky. Velkou část brigádnických hodin věnovali členové opravě auta Praga RN.

Rok 1970 byl ve znamení budování požární nádrže u Dolních Lhotek, stavby mostku k požární zbrojnici a pomoci při budování zdravotního střediska v obci. I v tomto roce byl uspořádán ples, pouťová zábava a výlet byl směrován do Prachovských skal a okolí.

 

období let 1971 – 1980

V roce 1971 byla sboru přidělena motorová stříkačka PS 12 a bylo zakoupeno deset vycházkových uniforem. Byla dokončena požární nádrž pod Dolními Lhotkami a příjezdová cesta k požární zbrojnici. Tradiční ples a zábava byly v tomto roce doplněny výletem na mělnické vinobraní.

Lesní požár u Rušínova pomáhali malečtí hasiči likvidovat v roce 1972. V témže roce byl vybudován plot před požární zbrojnicí, dále se členové podíleli na stavbě kanalizace a chodníku u kina. Zájezd do Kolína byl spojen s návštěvou divadelního představení Kmochova česká muzika.

Požár stohu slámy v JZD Jeřišno pomáhal sbor likvidovat v roce 1973. V tomto roce byla provedena oprava výpusti zámeckého rybníku, dále se členové podílely na vybírání žulového kamene regulace potoku a rybníku na návsi, kámen byl očištěn a použit na stavbu obchodního střediska. Sbor se zúčastnil na oslavách 90. výročí založení sboru v Libici nad Doubravou, bylo sehráno přátelské fotbalové utkání.

V roce 1974 uspořádal sbor každoroční námětová cvičení, věnoval se údržbě vodních zdrojů v obci, údržbě požární techniky a výstroje, pomáhal místnímu JZD. Zájezd byl opět do kolínského divadla, po představení následovala taneční zábava. V měsící červnu sbor uspořádal večer požárních filmů.

Ukázkové cvičení členů sboru v součinnosti s jednotkou CO a Československého červeného kříže proběhlo na hřišti u školy v roce 1975. V témže roce zasahovali malečtí hasiči u požáru rodinného domku pana Josefa Tříšky v Malči, na hašení požáru se podílelo i družstvo Veřejného požárního útvaru Chotěboř. Brigádnická činnost byla zaměřena na dokončení nákupního střediska, na stavbu kanalizace v Malči a Jeníkovci, na opravu omítky na zámku. Opět byl uspořádán ples, část sboru reprezentoval obec v prvomájovém průvodu v Chotěboři.

V roce 1976 byla činnost sboru směrována především k brigádnické pomoci při odstraňování lesní kalamity, k výstavbě veřejného osvětlení a pomoci JZD Maleč. Významná byla i účast členů na oslavě 100. výročí úmrtí Františka Palackého v Malči. Uskutečnily se dva zájezdy, na jižní Moravu a do Pardubic na hokejové utkání.

V červenci 1977 bylo provedeno okrskové námětové cvičení na kravín v Rušínově. Pro lesní závod v Nasavrkách bylo uspořádáno školení při závodní škole práce týkající se použití jednoduchých hasičských prostředků a hasících přístrojů. Brigádnická a kulturní činnost v tomto roce se věnovala především přípravě oslav sedmistého výročí založení obce.

Brigádnická činnost v roce 1978 představuje celkem 1586 hodin odpracovaných na úpravě chodníku, při budování osvětlení v horní části obce, při výpomoci JZD, na zpracování kalamitního dřeva, na opravě ruční stříkačky a generální opravě přiděleného speciálního požárního auta Praga RN.

Školení výcvikového roku 1979 bylo zakončeno testy, kterých se zůčastnilo dvacet členů. Účast v okrskové soutěži požárních družstev přinesla třetí místo pro družstvo mužů. Brigádnická činnost v tomto roce byla opět směrována na pomoc při likvidaci kalamitního dřeva, na úpravu chodníků a na výpomoc zemědělcům. V roce 1980 vyslal sbor do okrskové soutěže v Nové Vsi dvě družstva mužů, obě získala umístění  na předních místech v soutěži. Okrskové námětové cvičení, kterého se sbor účastnil, proběhlo u pily v Hranicích. Brigádnická činnost je zaměřena, stejně jako v minulých letech, na pomoc v zemědělství, na likvidaci lesní kalamity, budování chodníků a v tomto roce ještě na sběr starého železa.

 

období let 1981 – 1990

V květnu 1981 proběhla okrsková soutěž v Nové Vsi, družstvo mužů zde obsadilo druhé místo. Bylo provedeno námětové cvičení na budovu STS Maleč. Byly provedeny preventivní protipožární prohlídky v celé obci. Mimo tuto činnost se členové sboru podíleli na pomoci v zemědělství, v metodickém centru PO v Přibyslavi, na Lesním závodu Maleč, při opravě a údržbě silnice k požární zbrojnici, na budování chodníků v obci a při opravách požárního auta.

Medaili za příkladnou práci od OV v Havlíčkově Brodě získala organizace v roce 1982. Ve stejném roce bylo znovu utvořeno družstvo žen. Dále bylo realizováno námětové cvičení na dřevovýrobu JZD Jeníkovec. Z okrskové soutěže přivezlo družstvo žen ocenění za druhé místo, muži obsadily první místo. Brigády byly organizovány na úpravu požární nádrže u Horní Lhotky, na výstavbu kotelny u školy, na pomoc v Polesí Maleč a v JZD Maleč.

Speciální požární auto CAS 25 bylo organizaci přiděleno v roce 1983. Došlo k jednání s MNV Maleč a TJ Sokol Maleč a následně byla provedena koupě budovy Gala od TJ Sokol Maleč. Tato budova bude přestavěna tak, aby odpovídala požadavkům PO. Brigádnická činnost v tomto roce byla směrována především na přestavbu požární zbrojnice, na výstavbu kotelny u školy, na budování kanalizace v Jeníkovci a veřejného osvětlení v obci, na pomoc JZD Maleč a Polesí Maleč. Za pomoc při výstavbě metodického centra obdržela organizace diplom okresního výboru.

V roce 1984 byly odpracovány 2943 hodiny na přestavbu požární zbrojnice, další brigádnická pomoc byla na úpravu chodníků v obci a likvidaci lesní kalamity. V okrskové soutěži v Nové Vsi obsadilo družstvo žen 3. místo a družstvo mužů 2. místo.

Čestné uznání krajského výboru za obětavou práci v požární ochraně získala organizace v roce 1985. Na rekonstrukci požární zbrojnice bylo odpracováno 5087 hodin. V okrskové soutěži v Nové Vsi obsadilo družstvo mužů první místo.

V měsících květnu a září 1986 se někteří členové zúčastnili branných dnů v Chotěboři a na mírové slavnosti v Leškovicich. Na rekonstrukci požární zbrojnice bylo odpracováno dalších 4498 hodin, na venkovních omítkách pracovali i další malečtí občané.

Dne 2. května 1987 byla slavnostně otevřena opravená požární zbrojnice. Bylo poděkováno JZD Maleč, STS Maleč, Polesí Maleč a MNV v obci za pomoc při rekonstrukci objektu. Byly vyčísleny i finanční náklady na přestavbu.

Ze soutěže požárních družstev v Nové Vsi přivezlo družstvo mladších mužů 1. místo, družstvo starším mužů 2. místo a družstvo žen 1. místo. Za velmi dobré umístění v soutěži byla uspořádána oslava v zámeckém parku. V tomto roce byla dvě námětová cviičení. Do požární zbrojnice byla zakoupena kuchyňská linka, byla vybavena klubovna mladých požárníků a byly zakoupeny vycházkové stejnokroje pro ženy.

V roce 1989 se konala okrsková soutěž v Uhelné Příbrami, družstvo žen obsadilo 1. místo, a starších mužů 2. místo.

Při příležitosti oslavy 90. výročí založení sboru v Malči byla uspořádána slavnostní schůze, na které byla zhodnocena práce členů, řada z nich byla vyznamenána. Soutěž požárních družstev se v roce 1990 konala v Malči, obě družstva mužů obsadila 2. místo. V tomto roce končí zápis v kronice.

 

období 1991 – 2011

Následující informace byly čerpány ze zápisů z výročních členských schůzí a zasedání výboru organizace.

Na výroční členské schůzi dne 25. 1. 1991 byly přítomní seznámeni s činností organizace v uplynulém roce, byly seznámeni s ustanovením Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, přijaly nové stanovy, statut hnutí mládeže, znak a vlajku.

V roce 1992 byl rozšířen mostek před požární zbrojnicí. Sbor se zúčastnil v jarních měsících soutěže požárních družstev. V tomto roce zasahovali malečtí hasiči celkem pětkrát, v Hranicích, dvakrát na Klokočově a ve Vísce. Členové odsouhlasily částku na pojištění požárníků při výjezdu.

V soutěži požárních družstev získaly v roce 1993 malečtí první místo. Zasahovali při jednom požáru.

Na jaře roku 1994 byla uspořádána soutěž požárních družstev v Jeřišně. Stejně jako každý rok připravovaly členové sboru ples a pouťovou zábavu.

Soutěž dobrovolných hasičů proběhla v květnu 1995 v Rušínově, zúčastnilo se družstvo starších mužů.
Členové sboru provedli revizi komínových těles v Malči a přilehlých osadách.

Valná hromada SDH Maleč byla svolána na 27.1.1996. Zprávu o činnosti přednesl velitel p. B. Pertl, zhodnotil práci sboru v roce 1995. Pan Kolář, člen okresního výboru, seznámil přítomné s činností sboru na okrese. Dne 11.5.1996 uspořádala organizace okrskovou soutěž požárních družstev. Družstvo mladších mužů obsadilo 1. místo a starší muži 3. místo. V tomto roce sbor uspořádal keomě tradičního plesu a pouťové zábavy také společenský večer pro členy u hasičské zbrojnice.

V roce 1997 byla soutěž požárních družstev uspořádána v Příbrami, zúčastnilo se jí družstvo mladších a starších mužů. Na členské schůzi dne 24.9.1997 bylo projednáno využití finančních prostředků přidělených na zajištění funkčnosti a výstroje sboru přidělených okresním shromážděním pro hasičské sbory. Bylo rozhodnuto o zakoupení kompletního vybavení pro požární útok, tři hadice (chemlon B), čtyři hadice (chemlon C), pákový rozdělovač, sací odlehčené hadice, za zbylé přostředky vycházkové uniformy. Členové sboru se aktivně podílely na likvidaci škod způsobených přívalovým deštěm.

Na valné hromadě 17.1.1998 členská základna odsouhlasila zvýšení členských příspěvků na 60,-Kč. V diskusi poděkoval jednatel sboru a starosta obce přítomným za pomoc při likvidaci následků přívalové vody. V tomto roce byly uspořádány dvě brigády na sběr kamene v rámci spolupráce s ZD Maleč. Soutěž požárních družstev uspořádalo SDH Nová Ves. SDH Maleč vyšle tři družstva, družstvo starších žen a družstva mladších a starších mužů. Pro tyto účely bylo třeba vyrobit novou nádrž na vodu, důvodem byla změna techniky požárního útoku.
Do soutěže O pohár přednosty okresního úřadu, který se konal 5.9.1998 v Chotěboři, vyslalo SDH Maleč jedno družstvo.

V roce 1999 začaly přípravy na plynofikaci obce, z tohoto důvodu byla budova hasičské zbrojnice zastavena bance proti úvěru. S tímto opatřením seznámil starosta členy sboru na valné hromadě dne 16.1.1999. Byly provedeny doplňkové volby, byl zvolen zástupce velitele a zástupce starosty sboru. I v tomto roce byla zorganizována brigáda na pomoc ZD Maleč, a to na sběr kamene.

Členská základna byla dne 15.1.2000 seznámena s návrhem na pořádání okrskové soutěže požárních družstev v Malči a s přípravami na oslavu stého výroční vzniku malečské organizace v roce 2001. Oba návrhy byly jednomyslně přijaty. Byla sestavena tři soutěžní družstva, starších žen, mladších a starších mužů. Dále se jedno družstvo zúčastnilo 3. ročníku Memoriálu J. Doležala v Chotěboři.

První polovinu roku 2001 strávila organizace na přípravách stého výročí založení. Byly natištěny pozvánky na oslavy, dále byla zadána výroba pamětních medailí, třiček s potiskem. Byl vypracován plán soutěže a organizačně zajištěna taneční zábava. Slavnostní schůze se konala dne 16.6.2001 v prostorách ZD Maleč. Zahájení provedl J. Bohuněk, starosta sboru, zprávu starosty přednesl pan V. Ježek, následovalo předávání vyznamenání a pamětních plaket. V diskusi vystoupili pánové Prchal, L. Vacek a Kolář, ve svých vystoupeních pozdravily shromáždění, poděkovali za práci, zhodnotily činnost organizace. V tomto roce zasahoval sbor v obci Blatnice, kde došlo k požáru kontejneru s odpadem, členové pomáhali při čištění kanalizace, uspořádali tradiční ples i pouťovou zábavu.

V roce 2002 byl na valné hromadě zvolen nový výbor organizace. Starosta obce pan V.. Ježek seznámil přítomné s programem oslav 725 let vzniku obce a požádal organizaci o pomoc při realizaci oslav. V květnu proběhla okrsková soutěž požárních družstev v Příbrami. Organizace byla registrována na Finančním úřadu Chotěboř.

Okrskovou soutěž požárních družstev v roce 2003 uspořádali v Nové Vsi, malečská družstva mužů obsadila 4.,5. a 6. místo, družstva žen 2. a 3. místo. Dne 5.7.2003 proběhla soutěž O pohár starosty SDH v kopané. V tomto roce byly uspořádány tři zábavy.

Ve spolupráci s TJ SOkol Maleč byla v roce 2004 uspořádána v obci masopustní veselice. Výtěžek z této akce byl použit na zakoupení saní k PS 12. Pro okrskovou soutěž v Jeřišně připravil sbor tři družstva mužů a dvě žen.

Od roku 2005 je změna ve vyhlašování poplachu, výjezdy jsou hlášeny z Jihlavy. Okrsková soutěž požárních družstev byla uspořádána v Malči.

Valná hromada dne 28.1.2006 vyhodnotila minulý rok a z vystoupení starosty obce ing. K. Musílka získala informace o záchranném integrovaném systému, ve kterém je SDH Maleč zapojeno jako výjezdová skupina. Dále byli přítomní informováni o projektu, který ochrání obec před přívalovými dešti a který se začne budovat v následujícím roce. Bylo odsouhlaseno zvýšení členských příspěvků. Bylo jednáno o zakoupení šesti zásahových oděvů a šesti souprav pro soutěžní účely.

V roce 2007 organizace kromě tradičních akcí, plesu, pouťové zábavy a valné hromady uspořádala ve spolupráci s TJ Sokol Maleč zabíjačku.

Stejné akce proběhly i v roce 2008 a 2009.

V roce 2010 proběhla rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice, došlo k opravě střešní krytiny.

Nejdůležitější akcí v roce 2011 je oslava 110. Výročí založení organizace.